The Legend of Lu Xiao Feng 2006Genre: Wuxia, mystery
Episodes: 20 (2 per episode)

Serial ini terdiri dari beberapa judul, tiap judul dibagi menjadi dua episode. Serial yang diambil dari karya Gulong dan ada beberapa judul yang telah diangkat ke layar lebar seperti The Duel.


1. Lu Xiao Feng Prequel

Pemain:

Julian Cheung as Lu Xiao Feng (陸小鳳)
Ken Chang as Hua Man Lou (花滿樓)
Cheung Tat Ming as Sikong Zhai Xing (司空摘星)
Cynthia Khan as Yue Qing (岳青)

2. Clan of Amazons / Embroidery Bandit 

Pemain:

Julian Cheung as Lu Xiao Feng (陸小鳳)
Cheung Tat Ming as Sikong Zhai Xing (司空摘星)
Wu Yan Ye (吴延烨) as Jin Jiu Ling (金九龄)
Wu Dai Rong (吴岱融) as Jiang Zhong Wei (江重威)
Zhu Hong (朱虹) as Xue Bing (薛冰)

3. The Duel of the Century / Before and After the Duel 

Pemain:

Julian Cheung as Lu Xiao Feng (陸小鳳)
Peter Ho as Ximen Chui Xue (西門吹雪)
Yan Kuan as Ye Gu Cheng (葉孤城)

4. The Silver Hook Gambling House  

Pemain:

Julian Cheung as Lu Xiao Feng (陸小鳳)
Wu Yi Jiang (吴毅将)
Xu Shu Hui (钟淑慧)
Xu Jia Ying (徐嘉英)
Feng Hui (冯慧)

5. The Haunted Mountain Estate  

Pemain:

Julian Cheung as Lu Xiao Feng (陸小鳳)
Peter Ho as Ximen Chui Xue (西門吹雪)
Li Mei (李妹) as Ye Xue (叶雪)
Lin Cong (林聪) as Lao Dao Ba Zi (老刀把子)

6. Nine Day Phoenix Dance  

Pemain:

Julian Cheung as Lu Xiao Feng (陆小凤)
Fann Wong as Sha Man (沙 曼)
Li Qian as Niu Ro Tang (牛肉汤)
He Zhi Feng (何志峰)

7. Laughter of the Sword God  

Pemain:

Julian Cheung as Lu Xiao Feng (陸小鳳)
Peter Ho as Ximen Chui Xue (西門吹雪)
Cheung Tat Ming as Sikong Zhai Xing (司空摘星)
Bai Yan An
8. Legend of the Iron Shoe  

Pemain:

Julian Cheung as Lu Xiao Feng (陸小鳳)
Ken Chang as Hua Man Lou (花滿樓)
Li Xiong (李雄)

9. Mystery of the Golden Bird  

Pemain:

Julian Cheung as Lu Xiao Feng (陸小鳳)
Ken Chang as Hua Man Lou (花滿樓)
Peter Ho as Ximen Chui Xue (西門吹雪)
Wu Jia Ni as Shangguan Fei Yan/Shangguan Dan Feng (上官飞燕/上官丹凤)
Liu Shi Shi as Sun Xiu Qing (孙秀清)
Huang Yi Fei (黄一飞) as Qui Sun Lao Ye (龟孙老爷)

10. Mystery of the Bloody Garment  

Pemain:

Julian Cheung as Lu Xiao Feng (陸小鳳)
Peter Ho as Ximen Chui Xue (西門吹雪)
Cheung Tat Ming as Sikong Zhai Xing (司空摘星)

Nonton sekilas:

Categories:
Similar Videos

1 komentar:

Silahkan tanggapannya